REGULAMIN KONKURSU pn. GANG SPÓDNICZEK 

ORGANIZATOR

1.1. Grupa soname Sp. z o.o., właściciel strony www.runbaby.eu, z siedzibą przy ul. Odlewniczej 4/4, 58-309 w Wałbrzychu.

1.2. Konkurs jest prowadzony w ramach wydarzenia pn. Wirtualny Bieg w Spódnicy w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage marki Organizatora jaką jest rbactive.

1.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook'a ani z nim związany. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników serwisu Facebook w ramach konkursu powierzane są organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Osoby biorące udział w konkursie zwalniają serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może być związana z konkursem.

1.4. Udział konkursie równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora w zakresie wskazanym w regulaminie i w celu wyłonienia zwycięskiej drużyny. 

Uczestnicy konkursu

1.5 Konkurs rozpoczyna się z chwilą trwania biegu czyli w dniach 14 - 15.09.2019 do godz. 23:59.

1.6 Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba/y, która/e posiada/ją profil na Facebooku i jest/są zarejestrowana/e oraz opłacony/e na Wirtualny Bieg w Spódnicy zaznaczają w formularzu opcję przy zapisach: BIERZEMY UDZIAŁ W GANGU SPÓDNICZEK.

1.7 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, które ukończyły 13. rok życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

1.8 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz osoby współpracujące z organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.

1.9 Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi dwoje przedstawicieli organizatora: Marzena Michalec i Ola Peisert. 

Zapisy drużyny

2.0 Do konkursu może przystąpić drużyna składająca się z minimum 3, a maksymalnie z 4 osób. 

2.1 Jednorazowo przy zapisie przez formularz można zapisać od 3 do 4 osób z jednej drużyny. W przypadku większej ilości osób w danej drużynie, czynność zapisów należy powtórzyć.  

2.2 Każdorazowe wypełnienie zapisu drużyny, kwalifikuje osobno w konkursie.

2.3 Przy zapisach należy podać nazwę drużyny.

2.4 Zapisy drużyny odbywają się do 13 września, do godziny 22.00.

Zasady konkursu

2.5 Drużyna w dniach trwania zawodów ma za zadanie pokonać odcinek min. 5 km zgodnie z takimi samymi zasadami biegu jakie obowiązują w REGULAMINIE OGÓLNYM. 

2.6 Drużna startuje wspólnie lub w rozproszeniu członkowskim w różnych regionach kraju.

2.7 Raport z biegu drużyna może dokonać zbiorowo w formie jednej publikacji post lub indywidualnie może to zrobić każdy z członków pojedynczo.

2.8 Dopuszcza się opcje mieszanych publikacji postów w ramach jednej drużyny, tzn. zbiorowo (jeśli przykładowo 2,3 osoby startują razem, a reszta członków biegnie indywidualnie).

2.9 Wygrywa docelowo 1 publikacja. Osoba/y będąca/e autorem publikacji wygrywa/ją wraz ze swoją drużyną do jakiej przy zapisach w formularzu zapisów zostały przypisane. 

3.0 Minimalna ilość publikacji przypadająca na drużynę to jeden. Ilość publikacji nie może być większa niż liczba członków drużyny. 

3.1 Publikacji – post ze zdjęciem lub video dokonuje się wedle preferencji i możliwości na:

a) Facebook i stronie marki rbactive na oficjalnie utworzonym tam wydarzeniu pn. Wirtualny Bieg w Spódnicy,
b) Instagramie - publicznym, prywatnym profilu członka/ów drużyny.

W obu opcjach publikacje należy podpisać oficjalnym hasztagiem konkursu: #gangspodniczekrbactive, który będzie identyfikował drużynę lub poszczególne osoby z drużyny. 

UWAGA: publikacja bez podpisu hasztagiem #gangspodniczekrbactive nie będzie brała udziału w konkursie.

3.2 Publikacje można dublować na obydwu kanałach co nie ma wpływu na przebieg konkursu.

3.3 Uczestniczki konkursu publikując wpis wyrażają jednocześnie zgodę na publikację wpisu na fanpage runbaby.polska oraz na wydarzeniu dla celów realizacji konkursu.

3.4 Umieszczony wpis nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać regulaminu serwisu Facebook, praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa, dóbr

Co będzie brane pod uwagę w ocenie konkursowej – założenia konkursu

a) Spełnienie warunków formalnych tj. poprawny zapis i dokonanie opłaty startowej za udział drużyny w biegu;
b) Spełnienie warunków dotyczących publikacji zawierających podpis oficjalnym hasztagiem konkursu #gangspodniczekrbactive;
c) Spełnienie wszystkich warunków REGULAMINU OGÓLNEGO;
c) Kreatywna nazwa drużyny;
b) Motywujący, inspirujący pomysł na zdjęcie/a;
d) Oryginalna treść dołączona do zdjęcia/video.

Wyniki konkursu

3.5 Zwycięska drużyna zostanie wyłoniona przez komisję konkursową w dniu 16 września po godz. 20.00.

3.6 Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o wygranej w formie postu na wydarzeniu.

Nagroda

3.7 Nagrodą w konkursie jest weekend z pobytem do 4 osób w hotelu PRIMAVERA JASTRZĘBIA GÓRA wraz z zapewniem noclegu, wyżywienia i dostępem do strefy SPA. Nagroda jest możliwa do zrealizowania w terminie, który zostanie uzgodniony z recepcją hotelu.

3.8 Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

3.9 Zwycięzca zobowiązany jest zgłosić się do organizatora na adres mailowy: kontakt@runbaby.eu w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Prawa autorskie

4.0 Poprzez publikacje postu stanowiącego  zadanie konkursowe w serwisie Facebook lub Instagram uczestnik/cy potwierdza/ją, że zapoznał/y się z regulaminem i znane są mu/im zasady udziału w konkursie.

4.1 Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, a także innych majątkowych i osobistych praw osób trzecich w związku z zamieszczoną publikacją.

Postanowienia końcowe

4.2 Reklamacje związane z konkursem należy składać w formie mailowej na adres kontakt@runbaby.eu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni od daty jej otrzymania. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest jej zgłoszenie na podany adres e-mail nie później niż 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy.

4.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestie sporne rozstrzyga organizator.