REGULAMIN KONKURSU „100% zniżki”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Grupa Soname Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 4/4, 58-309 Wałbrzych właściciel sklepu internetowego Run Baby (www.sklep.kobietawbiegu.pl)

2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/runbaby.polska/

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników serwisu Facebook w ramach konkursu powierzane są organizatorowi, a nie serwisom Facebook. Osoby biorące udział w konkursie zwalniają serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może być związana z konkursem.

4. Udział konkursie równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora w zakresie wskazanym w regulaminie.

§2 Zasady konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 23 listopada 2018 do 26 listopada 2018r.

2. Zadaniem konkursowym jest umieszczenie komentarza pod postem konkursowym, który umieszczony będzie na fanpage https://www.facebook.com/runbaby.polska/ w dniu 23.11.2018r. komentarz musi zawierać dokończenie zdania KOLOR RÓŻOWY KOJARZY MI SIĘ Z...

3.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz osoby współpracujące z organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.

4. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi dwoje przedstawicieli organizatora.

5. Umieszczony komentarz nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać regulaminów serwisu Facebook, praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów na swoich profilach nie spełniających tych wymogów.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w dniu 27.11.2018r. przez komisję konkursową na podstawie walorów estetycznych i ciekawą kreację treści i przy uwzględnieniu ich zgodności z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym regulaminie.

7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w formie postu na fanpage’u Run Baby w serwisach Facebook  w dniu 27.11.2018r.

8. Nagrodą w konkursie jest: zniżka o wysokości 100% na zakupy do 300zł, przy założeniu że pod postem konkursowym uzbiera się 100 komentarzy, lub o wysokości 50% na zakupy do 300zł, przy założeniu że pod postem konkursowym uzbiera się 50 komentarzy. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju. W przypadku gdy ilość komentarzy nie przekroczy 50 nagrodą w konkursie będzie zniżka o takie wartosci jak ilość komentarzy umieszczonych pod postem do dnia 26.22.2018r. do godz. 23:59. Do ilości komentarzy nie wliczają się komentarze Organizatora - czyli Fanpage Run Baby. 

§ 3 Prawa autorskie

1. Poprzez opublikowanie komentarza stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe uczestnik potwierdza, że komentarz ten jest wynikiem jego osobistej twórczości i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych .

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, a także innych majątkowych i osobistych praw osób trzecich w związku z zamieszczonym komentarzem.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych jest  Grupa Soname Sp. z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Odlewniczej 4/4. Przetwarzanie  danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@soname.eu.

3. Dane  osobowe uczestników  i zwycięzcy będą przetwarzane  w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody   w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko.

7. Uczestnikom  konkursu przysługuje  prawo wniesienia skargi  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik  konkursu zezwala  na wykorzystanie jego  imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. Laureat konkursu wyraża jednocześnie zgodę na zamieszczenie informacji o wygranej wraz ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem laureata na stronie fanpage Organizatora na Facebooku.

9. Organizator  oświadcza, iż dane  uczestników konkursu nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane  uczestników  konkursu nie  będą udostępniane  podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12. Organizator  stosuje środki techniczne  i organizacyjne mające na celu  należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych  osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego  dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem należy składać w formie mailowej na adres kontakt@runbaby.eu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 od daty otrzymania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.